1-رایان ریچارد 24                                                                                  1- جمشیدی 19

2-بنی کوچویی 16                                                                                2-پوپوویچ   19

3-ایمان زندی 14                                                                                  3-حسن زاده 11

منبع : varzesh |امتباز بازیکنان گرگان و نفت ابادان
برچسب ها :